ریمیکس

زمانی که یک آهنگ خواننده ای ، خوانده و تنظیم شده و کاربران گوش داده اند و تغییرات را در آهنگ سازی و تنظیمات اش ایجاد نمایند ، برای مثال چند تا آهنگ را کنارهمدیگر قرار دهند.

آخرین مطالب دسته بندی ریمیکس