آهنگ

موزیک مجموعه ای از صدا یا صداهای هماهنگ است. ساخت موزیک فرآیند نظم بخشیدن به صداها و تن صداها است، که غالبا با ترکیب آنها یک اثر متحد ایجاد میشود.موزیک از صداها، لرزش ها و لحظات بی صدا تشکیل شده، و لزوما همیشه دلنشین و زیبا نیست. موزیک میتواند به منظور انتقال تجربیات، احساسات و محیط پیرامون مورد استفاده قرار بگیرد

آخرین مطالب دسته بندی آهنگ بی کلام